MENU

Nav

Područje prakse

 • Trgovačko pravo

  Posebno izdvajamo usluge vezane uz:
   
  • savjetodavne usluge, priprema dokumentacije radi osnivanja ili statusnih promjena trgovačkih društava, zastupanje u postupcima upisa u sudski registar
  • izrada svih normativnih akata, uključivo i područje radnog prava
  • zastupanje u trgovačkim sporovima
  • zastupanje u registarskim postupcima
  • savjetovanje i pripremu dokumenata potrebnih za upravljanje društvima
  • zaštitu tržišnog natjecanja
  • izrada trgovačkih ugovora
  • outsourcing

 • Obvezno pravo

  Posebno izdvajamo usluge vezane uz:
   
  • sastav kupoprodajnih ugovora, darovnih ugovora, ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, ugovora o najmu i zakupu, ugovora o djelu, građenju, ortaštvu, zalogu, ugovora o zajmu i dr.
  • zastupanje u nagodbenim/izvansudskim i sudskim postupcima protiv osiguravajućih i drugih društava radi naknada neimovinskih i imovinskih šteta zbog povreda na radu, prometnih nezgoda i dr.
  • zastupanje u postupcima naplate potraživanja

 • Radno pravo

  Posebno izdvajamo usluge vezane uz:
   
  • sastavljanje ugovora o radu, pravilnika o radu, sporazuma radničkog vijeća s poslodavcem, kao i drugih akata iz područja radnog prava
  • otkazivanje ugovora o radu
  • zastupanje u postupcima osporavanja zakonitosti otkaza
  • otkazivanje managerskih ugovora
  • savjetovanje, suodlučivanje i korespondencija sa radničkim vijećem
  • zaštita radnika od diskriminacije na radu te zaštita od mobbinga
  • ugovorna i zakonska zabrana natjecanja radnika sa poslodavcem

 • Stvarno i zemljišnoknjižno pravo

  Posebno izdvajamo usluge vezane uz:
   
  • predbilježbe, zabilježbe i uknjižbe prava, upisi prava zaloga (hipoteke) i drugih prava na nekretninama po osnovi zakona ili drugih pozitivnih propisa, ugovora, sudskih ili upravnih odluka
  • usklađivanje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja nekretnina uz rješavanje otvorenih vlasničkopravnih situacija
  • utvrđenja i zaštita prava vlasništva, stjecanja vlasništva dosjelošću, smetanje posjeda
  • sastav diobnih ugovora
  • zastupanje u pojedinačnim ispravnim postupcima
  • zastupanje u izvanparničnim postupcima diobe zajedničke imovine
  • razvrgnuće suvlasništva nekretnina

 • Nasljedno pravo

  Posebno izdvajamo usluge vezane uz:
   
  • savjetovanje i zastupanje u ostavinskom postupku
  • sastav oporuka, ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za života, ugovora o dosmrtnom te doživotnom uzdržavanju
  • zastupanje u sudskim postupcima radi pobijanja oporuka te spomenutih ugovora, utvrđivanja povrede prava na nužni dio itd.

 • Ovršno pravo

  Posebno izdvajamo usluge vezane uz:
   
  • sastav prijedloga radi izdavanja rješenja o ovrsi, prigovora i žalbi protiv rješenja o ovrsi
  • sastav prijedloga radi izdavanja privremenih i dr. mjera
  • zastupanje u ovršnim postupcima i postupcima osiguranja

 • Postupak javne nabave

  Posebno izdvajamo usluge vezane uz:
   
  • izrada dokumentacije za nadmetanje i popratne dokumentacije u postupcima javne nabave,
  • pravno savjetovanje ponuditelja/naručitelja u postupcima javne nabave,
  • zastupanje u žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave,
  • zastupanje ponuditelja u upravnim sporovima protiv odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

 • Ustavno pravo

  Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

   

  • sastav ustavnih tužbi radi zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda u postupku pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske